Všeobecné obchodní podmínky

pro služby

ve smyslu ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

kreativum s.r.o., IČ: 25297805, se sídlem U Krematoria 2622, 530 02 Pardubice (dále jen poskytovatel).


I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále i VOP) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a klientem.
 2. Klientem se pro účely těchto VOP rozumí jakákoli osoba, která si u poskytovatele objednala službu.
 3. Službou se pro účely těchto VOP rozumí jakákoli zakázková práce pro klienta z portfolia poskytovatele, zejména nástěnná malba, malba na plátno, tvorba videa, tvorba maskota nebo zhotovení ilustrace.

II. PROCES UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a klientem vzniká na základě poskytovatelem potvrzené písemné či elektronické objednávky.
 2. Poskytovatel se zavazuje, že dá nejpozději do 3 pracovních dnů na vědomí, zda objednávku potvrzuje či nikoli.
 3. Smlouva mezi poskytovatelem a klientem je uzavřena okamžikem, kdy poskytovatel potvrdí klientovu objednávku.


III. ZPŮSOB A FORMY PLACENÍ

 1. Platbu za službu lze provést:
 • bezhotovostním převodem na účet poskytovatele, přičemž platební informace budou klientovi zaslány na jeho emailovou adresu.


IV. ZÁRUKA A REKLAMACE

 1. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění je 6 měsíců.
 2. Předmět plnění trpí vadou, jestliže neodpovídá podmínkám ujednaným ve smlouvě.
 3. Klient uplatní reklamaci u poskytovatele elektronicky na emailové adrese veronika@kreativum.cz, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co se o této skutečnosti dozvěděl.
 4. Takováto písemná reklamace musí obsahovat tyto náležitosti: jméno a příjmení/firma klienta, kontaktní údaje a popis vady. Bez shora uvedených náležitostí nebude poskytovatel reklamaci posuzovat.
 5. Poskytovatel vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení shora specifikovaného písemného oznámení, nedohodne-li se s klientem na jiné lhůtě.
 6. Právo volby způsobu odstranění vady v případě uznané reklamace náleží poskytovateli.


V. JAZYK UZAVŘENÍ SMLOUVY, ROZHODNÉ PRÁVO, MÍSTO SUDIŠTĚ

 1. Veškeré smlouvy uzavírané mezi poskytovatelem a klientem jsou uzavírány v českém jazyce a právní vztahy z takových smluv vyplývající, jakož i právní vztahy vyplývající z těchto VOP se budou řídit výhradně právem České republiky.
 2. Poskytovatel a klient se v případě sporů týkajících se závazků z jejich smluv (či těchto VOP) nebo týkajících se právních vztahů, které vznikly v souvislosti s takovými smlouvami, vyvinou přiměřené úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pro případ, že tyto strany nebudou schopny vyřešit svůj vzájemný spor dohodou, pak jsou k rozhodování sporů pravomocné soudy České republiky. Pravomoc jiných soudů se nepřipouští.


VI. DORUČOVÁNÍ

 1. Veškerá písemná komunikace mezi poskytovatelem a klientem bude probíhat elektronicky na emailové adresy, které si tyto strany při uzavření smlouvy sdělí, přičemž smluvní strany uznávají autenticitu takto odesílaných zpráv. Zprávy odeslané na uvedené emailové adresy se považují za doručené dnem, kdy byly úspěšně odeslané na danou adresu.
 2. Pro případ, že nebude možné doručovat elektronicky prostřednictvím emailových adres, pak si strany budou doručovat příslušné písemnosti prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, a to na adresy uvedené v záhlaví příslušné smlouvy.


VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo VOP jednostranně změnit a informovat o tomto včas a bez zbytečného odkladu, a to upozorněním na svých webových stránkách.
 2. Klient objednáním služby stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi bez jakýchkoli výhrad souhlasí.
 3. V případě, že se kterékoli ustanovení těchto VOP stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost či vymahatelnost ostatních ustanovení.
 4. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 4.8.2018. Od tohoto data pozbývají účinnosti předchozí všeobecné obchodní podmínky.

kreativum s.r.o.
se sídlem U Krematoria 2622
530 02 Pardubice
IČ: 25297805
Neplátce DPH

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 14038

2018 © kreativum s.r.o. – Všechna práva vyhrazena